ПРАВИЛНИК

За дейността

на Профилирана гимназия „Академик Петко Стайнов“

гр. Казанлък

УТВЪРДИЛ

ДИРЕКТОР:

НЕЛИ ПЕНЧЕВА

Заповед № 4418-343./01.09.2016г.

 

 1. Общи положения

ЧЛ. 1. Правилникът е разработен на основание на:

1.Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО);

 1. Държавните образователни стандарти (ДОС) за:

-усвояването на българския книжовен език;

-учебния план;

– профилираната подготовка;

– придобиването на квалификация по професия;

– приобщаващото образование;

– гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование;

-оценяването на резултатите от обучението на учениците;

– информацията и документите;

– институциите;

– физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските

градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;

– познавателните книжки, учебниците и учебните помагала;

-статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите

педагогически специалисти;

– управлението на качеството в институциите;

– инспектирането на детските градини и училищата;

-финансирането на институциите;

– нормирането и заплащането на труда;

-организацията на дейностите в училищното образование.

 1. 3. Закон за защита на детето;
 2. 4. Закон за защита от дискриминация;
 3. 5. Кодекс на труда;

ЧЛ. 2. Правилникът има за цел:

 1. Осигуряване необходимите условия за правилна организация на учебно-възпитателен процес (УВП);
 2. Осигуряване на трудовата дисциплина;
 3. Осигуряване на коректни взаимоотношения между субектите на образователния процес;
 4. Стопанисване и обогатяване на материално-техническата база;

ЧЛ. 3. Правилникът е задължителен за всички учители, ученици,административен и непедагогически персонал и родители на учениците от Профилирана гимназия“ Академик Петко Стайнов“гр. Казанлък.

ЧЛ. 4. Правилникът се приема от Педагогическия съвет. Поставя се на видно място в училището.

 1. Статут на училището

ЧЛ. 5 (1) Училището е профилирана гимназия .В него се обучават и ученици в непрофилирани паралелки/ дневна и вечерна форма/ , както и професионални такива.

(2) Приемането на ученици се извършва при условия и по ред, определени от ЗПУО. Условията и редът за определяне на броя на паралелките в училището,броя на учениците в тях, деленето на паралелките на групи, както и за организиране на индивидуално обучение на ученик от паралелка се определят с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

(3) В училището се осъществява профилирана и непрофилирана подготовка по учебни планове, приети от ПС, съгласно утвърдените типови  такива от МОН  , във връзка със ЗПУО и ДОС за  учебния план и ДОС за профилираната подготовка.

(4) Образованието в училището е светско.

III. Организация  на учебно – възпитателния процес

ЧЛ. 6.(1) Учебно – възпитателният процес в училището се съществява чрез дневна , вечерна и индивидуална  форма на обучение  при петдневна учебна седмица на една  смяна в дневна форма от 8.00 часа  и една във вечерна форма- от 17.00 часа.

(2) Организацията на УВП се осъществява по училищно седмично разписание, утвърдено от директора на училището след съгласуване с РЗИ – гр. Ст.Загора, както следва:

Дневна организация

Учебни занятия:

Дневна форма:

– начало –  08.00    часа;  край –  14.30 часа;

Вечерна форма:

начало – 17.00 часа; край –20.30 часа;

– Продължителност на учебния час в дневна форма  – 45 минути

– Продължителност на междучасието – 10 минути

– Продължителност на голямото междучасие – 25 минути

– Продължителност на учебния час във вечерна форма – 40 минути

График на учебните часове:

Дневна форма:                                                                     Вечерна форма:

1 час – 08.00 – 08.45ч.                                                         1 час – 17.00 – 17.40ч.

2 час – 08.55 – 09.40ч.                                                         2 час – 17.40 – 18.20ч.

3 час – 09.50 – 10.35ч.                                                         3 час – 18.30 – 19.10ч.

4 час – 11.00 – 11.45ч.                                                         4 час – 19.10 – 19.50ч.

5 час – 11.55 – 12.40ч.                                                         5 час – 19.50 – 20.30ч.

6 час – 12.50 – 13.35ч.

7 час – 13.45 – 14.30ч.

 

Седмична организация

– всеки работен понеделник – спускане на  задачи за седмицата от ръководството на училището/ в случай на невъзможност за оперативно съвещание/

– всеки  работен понеделник и/ или вторник – в голямото междучасие , а при необходимост и  след края на учебните занятия за деня –оперативно съвещание  с педагогическия персонал;

– приемен час на учителите – по график, утвърден от директора на училището;

Месечна организация

– родителски срещи – най-малко по една на учебен срок;

– заседания на Педагогическия съвет – свикват се поне  веднъж на 2 месеца от Директора

/ чл. 258 от ЗПУО/

– заседания на обществения съвет .

– Общо събрание

 1. Участници в училищното обучение и възпитание.

А.  ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ /УЧИТЕЛИ/

Чл. 7(1) Педагогическите специалисти имат следните права:

 1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;
 2. да определят методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес съобразно принципите и целите, определени в ЗПУО и в ДОС;
 3. да участват във формирането на политиките за развитие на училището ;
 4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;
 5. да повишават квалификацията си;
 6. да бъдат поощрявани и награждавани.

(2) Учителят има право да заема следните длъжности:

– „учител“;

– „старши учител“;

– „главен учител“;

(3) Заемането на съответната длъжност се извършва по реда на ЗПУО и ДЪРЖАВНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН СТАНДАРТ ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ.

(4) При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти,

заместник-директорите без норма преподавателска работа и главният счетоводител на

училището имат право на представително облекло за всяка календарна година при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на образованието и

науката ,съгласувано с министъра на финансите. Средствата за представителното облекло

се осигуряват от бюджета на училището.

ЧЛ. 8 Педагогическите специалисти имат следните задължения:

(1) да изпълняват нормата си  за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната им характеристика;

(2) да преподават учебния предмет на книжовен български език, с изключение на учебния предмет „чужд език“ , да общуват с учениците на книжовен български език;

(3) да уплътняват учебния час само с дейности и теми свързани с учебното съдържание;

(4) да участват в оперативните съвещания, организирани от ръководството на училището;

(5) да работят в класни стаи, определени от ръководството, и да носят отговорност за опазване на материалната база. При нанесени щети да изясняват виновните, причините и да вземат необходимите мерки за възстановяването им;

(5 А) да влизат в класните стаи за започване на учебния час едновременно с биенето на втория звънец.

(5 Б) да организират подреждането на класната стая с класа, с който имат последен час;

(6) да отбелязват в началото на всеки час в дневника отсъстващите ученици;

(6 А) да отбелязват до 5 дни поставените от тях отсъствия и оценки в електронния дневник  на класа;

(7) да уведомяват своевременно директора/ заместник-директора/, когато се налага да отсъстват от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;

(8) да участват в работата на педагогическия съвет и да изпълняват неговите решения;

(9) да изпълняват предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;

(10) да информират  писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и  развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочват към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения;

(11) да се явяват на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението им на учители и на добрите нрави;

(12) да спазват изискванията  при водене на училищните документи съгл. ЗПУО и  ДОС за информацията и документите;

(13) да дежурят в училището по установен дневен график, утвърден от директора на училището и  да осигуряват ред и дисциплина през съответното време на дежурството;

(14) да организират консултации, класни и контролни работи, входящи, изходящи  и планирани изпитвания  по преподаваната дисциплина по график, изработен от тях и утвърден от директора.

(15) да изземат мобилните устройства на ученика, ако същия ги използва в учебния час и да ги предават на директора.

(16) да осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в съответствие  с държавните образователни стандарти;

(17) да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията;

(18) да зачитат правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;

(19) да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно развитие на институцията и специфичните потребности на учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им.

(20) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият специалист подава пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане от името и за сметка на децата и учениците през предходната учебна година е извършвал обучение или подкрепа по смисъла чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на ученици и че това не са били деца и ученици, с които педагогическият специалист е работил в училището в същия период.

ЧЛ. 9. Учителят няма право:

(1) да нарушава правата на ученика, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху него;

(2) Освен в случаите, определени в ЗПУО, педагогически специалист не може да  извършва срещу заплащане обучение или подкрепа по смисъла на чл. 178, ал. 1, т.2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на ученици, с които работи  в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на децата и учениците,включително със средства от училищното настоятелство.

(3) Педагогическият специалист няма право да участва при изготвяне и оценяване на изпитни материали и да извършва проверка и оценка на изпитни работи, ако е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане, ако това заплащане е отимето и за сметка на децата и учениците.

(4) да прави промени в седмичното разписание на часове си без разрешение на директора;

(5) да ползва мобилен телефон по време на учебен час;

(6) да пуши, да внася и да употребява алкохол в училището, както и извън него – при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици;

(7) да внася в училището, оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

(8) да обсъжда извън педагогическия състав въпроси, свързани с успеха и поведението на учениците от училището;

(8 А) с коментарите си пред ученици и родители да подронва авторитета на колегите си и училището;

(9) да рекламира предоставянето на частни образователни услуги.

ЧЛ. 10. Дежурният учител е длъжен:

(1) да дежури в коридорите на училището по дневен график, утвърден от директора;

(2) да идва 10 минути преди започване на учебните занятия и остава в училището до края на учебните  часове или до изпълнение на възложени му допълнителни текущи задачи ;

(3) да отговаря за реда и дисциплината по време на междучасията;

(4) да уведомява своевременно ръководството за възникналите проблеми по време на дежурството.

ЧЛ. 11. Класният ръководител има следните задължения:

(1) да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите;

(1 А) да обработва до 5 дни отсъствията на учениците в електронния дневник

(2) да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;

(3) да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;

(4) да уведомява своевременно родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник;

(5) да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

(6) да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик в края на всяка учебна година и след завършване на етап на образование. Характеристиката се предоставя срещу подпис на родителя;

(7) да организира и да провежда родителски срещи по график, изготвен от директора или от самия него. На първата родителска среща за учебната година да запознава срещу подпис родителите с настоящия правилник и с графика на приемното време на учителите в училището;

(8) да организира. периодично индивидуални срещи с учениците от паралелката, да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;

(9) да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник;

(10) да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда;

(11) да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;

(12) да осъществява връзка и да подпомага учителите, които работят с ученици от паралелката;

(13) да води редовно и да съхранява учебната документация на паралелката;

(14) да обобщава отсъствията на поверената му паралелка от предходната седмица в началото на следващата седмица, след провеждане на ЧК;

(15) да уведомява директора на училището при съмнение за фалшива извинителна бележка;

(16) да изготвя при поискване информация за направените през предходния месец неизвинени отсъствия и / или извинените и извинени и/или  неизвинените  такива за деня ;

(17) да подава  информация на ЗАТС необходима за   Дирекция „Социално подпомагане”, съдържаща следните данни: трите имена на ученика, ЕГН, клас и форма на обучение, трите имена на лицето, което упражнява родителски контрол, ЕГН и постоянен адрес при направени 5 неизвинени отсъствия за съответния месец;

ЧЛ. 12. Класният ръководител няма право:

(1) да извинява отсъствия без наличие на оправдателен документ;

(2) да използва часа на класа за други цели;

(3) да използва учениците от паралелката или техните родители за решаването на лични въпроси и за облагодетелстване;

Б. УЧЕНИЦИ

ЧЛ.13(1) Учениците имат следните права:

 1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
 2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
 3. да избират профила и професията;
 4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;
 5. да получават библиотечно-информационно обслужване;
 6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
 7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
 8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;
 9. да участват в проектни дейности;
 10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове;
 11. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;
 12. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;
 13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.

(2) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с правилника на училището по предложение на учениците.

(3) Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

(4) Учениците имат право да бъдат освобождавани от участие в часовете по физическа култура и спорт за определен период от време. Освобождаването от физическа култура и спорт за един учебен срок или една учебна година става със заповед на директора след представяне на документ от съответната здравна комисия.Освободените ученици присъстват в учебния час по физическа култура и спорт.

(5) Учениците имат право да бъдат освобождавани от учебни занятия, поради заминаване в чужбина за период от 1 месец , в случай че родител отправи писмено заявление за това. Същото се съхранява от класният ръководител на паралелката.

ЧЛ. 14. (1) Учениците имат следните задължения:

 1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;
 2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;
 3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;
 4. да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;
 5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;
 6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
 7. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;
 8. да представят на своите родители и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;
 9. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
 10. да спазват правилника за дейността на институцията;
 11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;
 12. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове.
 13. да носят винаги необходимите за деня пособия;
 14. да заемат мястата си в класната стая за започване на учебния час при биенето на първия звънец, но не по – късно от биенето на втория звънец.
 15. да опазват материалната база, включително и предоставените им пособия и помагала. Да възстановят със собствен труд и средства причинените от тях щети.
 16. след приключване на учебните занятия да почистват работните си мяста и около тях;
 17. да спазват правилата за безопасна работа в компютърната мрежа и Интернет;
 18. да не подсказват и преписват по време на всякакви видове изпитвания и изпити;
 19. да се обръщат при възникнала необходимост към педагогическите длъжностни лица от училището, спазвайки следната последователност:

– учител по предмет

– класен ръководител

– заместник – директор

– директор

 1. да подават заявление в кацеларията на училището при изискване на писмен документ.

ЧЛ. 15. Отговорности и наказания :

(1)За неизпълнение на задълженията, определени в правилника на училището, на  учениците може да се налагат следните санкции:

 1. забележка – при допуснати 10 неизвинени отсъствия или други провинения;
 2. преместване в друга паралелка в същото училище- при допуснати 20 неизвинени отсъствия или други провинения;
 3. предупреждение за преместване в друго училище- при допуснати 30 неизвинени отсъствия или други провинения;
 4. преместване в друго училище- при допуснати 40 неизвинени отсъствия или други провинения ;
 5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение- при допуснати 50 неизвинени отсъствия или други провинения.

(2) Ученик се отписва от училището, когато:

 1. се премества в друго училище;
 2. се обучава в дневна или вечерна форма и не е посещавал училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;
 3. се обучава в самостоятелна форма и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.

 

(3) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час.

(4) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.

(5) Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на ученика по ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомява родителят.

(6 ) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл.15, ал. 1. Мерките по чл. 15, ал. 2 и 3 се налагат независимо от санкциите по чл. 15, ал. 1.

(7) Санкциите са срочни.

(8) Срокът на санкциите е до края на учебната година.  Когато санкциите „преместване в друга паралелка в същото училище“,“предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ и“преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

(9) Санкциите „забележка“ и „преместване в друга паралелка в същото училище“ се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

(10) Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог или на педагогически съветник.

(11) Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, както и да участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

 

 1. РОДИТЕЛИ

Чл.16 Родителите имат следните права:

 1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването им към общността;
 2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 3. да се запознаят с училищния учебен план.
 4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;
 5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им;
 6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището;
 7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището.

ЧЛ. 17. Родителите имат следните задължения:

 1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват своевременно училището в случаите на отсъствие на ученика;
 2. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;
 3. да спазват правилника за дейността научилището и да съдействат за спазването му от страна на ученика;
 4. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
 5. да участват в родителските срещи;
 6. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време.
 7. Управление и ресурсно осигуряване

ЧЛ. 18. Управлението в Профилирана гимназия“ Акад. Петко Стайнов“ се осъществяват от директора. Той е пряко отговорен за осъществяване на държавната политика в образованието като извършва дейността си съобразно всички нормативни документи на законодателството на Република България.

ЧЛ. 19.Заместник-директорът подпомага директора в организацията на работата в училището.Изпълнява длъжностната си характеристика, всички заповеди и устни разпореждания  на директора.

ЧЛ. 20(1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в училището е педагогическият съвет.

(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти и заместник-директорите без норма на преподавателска работа.

(3) Директорът на училището  е председател на педагогическия съвет.

(4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да  участват представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, ученици, както и други лица.

(5) Директорът на училището, в качеството си на председател на педагогическия съвет, кани писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на заседанията на педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.

(6) Педагогическият съвет в Профилирана гимназия“ Акад. Петко Стайнов“:

 1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени

към нея план за действие и финансиране;

 1. приема правилник за дейността на училището;
 2. приема училищния учебен план;
 3. приема формите на обучение;
 4. приема годишния план за дейността на училището;
 5. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;
 6. приема мерки за повишаване качеството на образованието;
 7. приема програма за превенция на ранното напускане на училище;
 8. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на

учениците от уязвими групи;

 1. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;
 2. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на

съответните санкции в предвидените в този закон случаи;

 1. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;
 2. определя ученически униформи;
 3. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на

училищната общност;

 1. запознава се с бюджета на училището, както и с отчетите за неговото изпълнение;
 2. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда

нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между

учителите с цел подобряване на образователните резултати;

 1. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.

ЧЛ. 21. Педагогическият съветник и /или психолага  пряко участват в учебно-възпитателния  процес в гимназията, осъществяват връзки и взаимодействия с държавни органи и организации на база делегирани му правомощия, отчитат дейността си в края на първия срок и в края на годината на заседание на ПС.Изготвят план за дейността си през учебната година и го представят за утвърждаване на директора.

ЧЛ. 22. Ръководителят направление „ИКТ“и учителите по информатика изготвят правилник за безопасна работа на учениците в компютърната мрежа и интернет и съблюдават за неговото спазване.

 1. Защита при упражняване правото на образование и обучение

ЧЛ. 23. (1) Директорът на училището  e пряко отговорен за изпълнение на Закона за защита от дискриминация.

(2) Директорът на училището предприема ефективни мерки за предотвратяване на всички форми на дискриминация на учебното място от страна на лице от педагогическия или непедагогическия персонал или от учащ.

(3) Директорът на училището разпорежда на ЗАТС да  постави  на достъпно място текста на закона, както и всички разпоредби от вътрешните правила, отнасящи се до защитата от дискриминация.

(4) В случаите, когато директорът е получил оплакване от ученик, който се смята за подложен на тормоз от лице от педагогическия или непедагогическия персонал или от друг ученик, същият е длъжен незабавно да извърши проверка, съвместно с комисята по дискриминация  и да предприеме мерки за прекратяване на тормоза, както и за налагане на дисциплинарна отговорност.

ЧЛ. 24.(1) Учителите са длъжни да предоставят информация и да прилагат методи на  обучение и възпитание по начин, целящи преодоляване проявите на пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, лично или обществено положение, увреждане, сексуална ориентация, имуществено състояние

(2) Класните ръководители са длъжни да включват в своите планове и да осъществяват обучение по проблемите на равенството на жените и мъжете вЧК.

VIІ. Администрация и помощен персонал

ЧЛ. 25. Функциите на административния и помощния персонал се определят от длъжностната им характеристика в условията на трудовия договор, който се сключва с директора.

VIIІ. Заключителни разпоредби

ЧЛ. 26.  В Профилирана гимназия „ Акад. Петко Стайнов“не се допускат:

(1) сдружения на политическа основа;

(2) пропагандирането на партийни и религиозни форми в УВП и извън него;

(3) дискриминация, основана на етническа, религиозна, политическа или полова принадлежност. Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по Закона за защита срещу дискриминацията.

(4) уронване човешкото достойнство на ученици, учители и останалия персонал;

(5) злоупотреба с името на училището и уронване престижа му;

(6) манипулация мнението на учениците по лични подбуди;

(7) носене на символи на обществено – политически организации и движения;

(8) употреба на алкохол, цигари, наркотици;

(9) извършване на противообществени прояви.

ЧЛ. 27. За съзнателно изпълнение на служебните задължения и високи резултати ученици, учители и служители се награждават с награди в съответствие с КТ, ЗПУО и Правилника за дейността в училището.

 

Този правилник е приет на Педагогически съвет с Протокол № 10/01.09.2016 г.