Професионална паралелка

Професионално направление: Фризьорство и козметика

Специалност: ФРИЗЬОРСТВО

Професия: ФРИЗЬОР

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ


  • Български език и литература;
  • Биология;
  • Изобразително изкуство

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ


  • Свидетелство за завършен 8-ми клас;
  • Заявление по образец – попълва се на място, в гимназията;
  • Медицинско свидетелство.

Дневна форма на обучение с прием след основно образование.

Придобива се втора сетпен на професионална квалификация.